“วันผ้าไทยแห่งชาติ” 12 สิงหาคมของทุกปี ต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากคุณค่าทางวัฒนธรรม

 

 

ครม. เห็นชอบประกาศให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

วันผ้าไทยแห่งชาติ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า National Thai Textile Day โดยได้นิยาม “ผ้าไทย”คือ ผ้าที่สร้างสรรค์ขึ้นจากมรดกภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการสืบทอดต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ผลิตขึ้นภายในประเทศโดยฝีมือคนไทย โดยใช้เทคนิค เช่น การทอ จก ยก ขิด ล้วง ปัก มัดหมี่ มัดย้อม บาติก พิมพ์ โดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ไหม ฝ้าย ใยกัญชง ใยสับปะรด ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 รัฐบาลมีนโยบายจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สอดคล้องกับโครงการต่างๆ ของพระองค์ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกให้กับประชาชนชาวไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย

กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงาน “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งจะมีการแสดงแบบผ้าไทย ซึ่งตัดเย็บจากลายผ้าไทย อัตลักษณ์ไทย 76 จังหวัด การสาธิตการทอผ้า การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย กิจกรรมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับผ้าไทย สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ในกิจกรรม จะมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทยทุกชนิดที่ทำมาจากคนไทย ฝีมือคนไทย เป็นมรดก ภูมิปัญญาที่ตกทอด รวมถึงผ้าไทยร่วมสมัยด้วย และต่อจากนี้ วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี นอกจากเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น ผู้เลี้ยงหม่อนไหม กลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันทำวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับสิ่งทอ หรือแม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งสามารถจำหน่ายผ้าไทยให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เกิดความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมรดกทางวัฒนธรรม ของไทย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม