One MAP แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน (11จังหวัด)

ครม. เห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และรับรองเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ เพื่อช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตที่ดินของรัฐ
One Map เริ่มเปิดโครงการ ตั้งแต่ 21 มกราคม 2559 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในโครงการฯ และมอบนโยบายในการดำเนินการ “ปรับปรุงแผนเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (ONE MAP)” ซึ่งรัฐบาลต้องการจัดการที่ดินของรัฐ ให้มีแนวเขตที่ดินตรงตามที่ประกาศในกฎหมาย แนวเขตที่ดินต้องต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนและไม่มีช่องว่าง และได้รับประโยชน์จากการที่แนวเขตที่ดินของรัฐเป็นแนวเดียวกัน
แนวเขตที่ดินดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแนวเขตของที่ดิน ซึ่งเดิมแต่ละหน่วยงานอาจมีแผนที่หรือแนวเขตของตัวเอง ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดข้อพิพาทในแนวที่ดินต่าง ๆ ที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องแตกต่างกัน ซึ่งกระทบต่อประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินเหล่านั้น
โดย ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐประกอบด้วย 9 หน่วยงาน
1) กรมป่าไม้
2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4) กรมพัฒนาที่ดิน
5) กรมธนารักษ์
6) กรมที่ดิน
7) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
8) กรมส่งเสริมสหกรณ์
9) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและใช้มาตราส่วน ในแผนที่แนบท้ายกฎหมายแตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีพื้นที่รวม 542.35 ล้านไร่ มากกว่าพื้นที่ประเทศไทยที่มีประมาณ 320.7 ไร่
การดำเนินการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน One Map แบ่งการดำเนินการเป็น 7 กลุ่มจังหวัด กลุ่มละ 11 จังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเริ่มต้น กลุ่มจังหวัด ที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด
1) นนทบุรี
2) นครปฐม
3) อ่างทอง
4) สิงห์บุรี
5) สมุทรสงคราม
6) กรุงเทพมหานคร
7) สมุทรปราการ
8) ปทุมธานี
9) พระนครศรีอยุธยา
10) สมุทรสาคร
11) สุพรรณบุรี

การดำเนินการต่อจากนี้ ให้หน่วยงานที่มีที่ดินของรัฐแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้แผนที่ One Map ที่ ครม.ให้ความเห็นชอบแทนแผนที่แนบท้ายกฎหมายและใช้เป็นแนวเขตที่ดินของรัฐตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน โดยอาจขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ ไม่เกิน 180 วัน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาแก้ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้กำหนดหลักการคุ้มครองและรับรองการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐนั้นด้วยคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม