กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหารสร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหารสร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมรมชาติ
    วันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 08.30 น. นายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธี เปิดการฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมรมชาติ ปี 2564 ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 -16  มีนาคม  2564  ณ  โรงเรียนบ้านบาก 2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร   โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนบ้านบาก 2 เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 68 คน
      พ.ท.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายการข่าว  กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร มีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้มากเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แต่จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่  กอ.รมน.มุกดาหาร  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ป่าหลายแห่ง ยังพบมีการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ของบุคคล กลุ่มบุคคลอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งหากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียว  ไม่สามารถรักษาผืนป่าได้  เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัด ในขณะที่ผืนป่ามีพื้นที่บริเวณกว้าง  จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งประชาชน เยาวชน ในการสอดส่อง ดูแล เป้นหู เป็นตา ให้กับเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง 
     ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน รักและหวงแหนป่า เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้  จึงได้จัดฝึกอบรมขึ้น เพื่อให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว  รวมถึงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง การบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่  โดยการแจ้งเบาะแสบุคคล กลุ่มบุคคล ที่บุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า
    โดยวิทยากร จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมรมชาติ ผ่านสื่อออนไลน์
     ในโอกาสนี้  นายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ได้มอบอุปกรณ์การทำแนวกันไฟ แก่ ผอ.โรงเรียนบ้านบาก 2 และร่วมกับวิทยากร   คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านบาก 2  ปลูกต้นไม้     มีค่า อาทิ ตะเคียนทอง ยางนา ประดู่ บริเวณโรงเรียนบ้านบาก 2  ทำแนวกันไฟป่า และสร้างฝายมีชีวิต กึ่งถาวร จำนวน 1 ฝาย ณ  ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
    สำหรับ โรงเรียนบ้านบาก 2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม. 3 ปัจจุบันมีครู 25 คน นักเรียน 364 คนและนักการภารโรง 1 คน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม