หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร โดยบูรณาการกับกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ต.พังดง อำเภอดงหลวง

วันนี้ ( 20 ก.ย.64 ) นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บูรณาการกับกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านติ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้ความรู้ในการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคตามฤดูกาล และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟร์าม วัคซีนพระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ผู้ ป่วยติดเตียง และประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่ มอบยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบแว่นตา จำนวน 50 อัน มอบกางเกงขาสั้นลำลอง จำนวน 150 ตัวมอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จุดบริการฉีดวัคซีน

COVID-19 ณ จุดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยมีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมารับบริการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 จำนวนมาก จากนั้นได้ร่วมกับ นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง แพทย์หญิง กันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ด้านปฐมภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงหลวง และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกเยี่ยมและฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้าน และเคาะประตูบ้าน เพื่อกระตุ้นให้กับประชาชนได้ออกไปฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดภาวะรุนแรงและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จากไวรัสโควิด – 19 ให้มากที่สุด และเป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดและรัฐบาลตั้งไว้ ภายในปีนี้จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านคนหรือ ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ โดยที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ปัจจุบันมีผู้ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ไปแล้วเฉลี่ยกว่าร้อยละ 39 โดยที่อำเภอดงหลวง มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละ 23 น้อยที่สุดของจังหวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :