ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบบ้านปันสุข ให้ครัวเรือนยากจนด้านที่อยู่อาศัยอำเภอดงหลวง จำนวน 2 หลัง

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบบ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน ให้ครัวเรือนยากจนด้านที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่อำเภอดงหลวงจำนวน 2 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันนี้ ( 16 ก.ย. 64) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบ“บ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน” ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ในเขตพื้นที่อำเภอดงหลวง จำนวน 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 146 หมู่ 3 ตำบลหนองบัว

บ้านเลขที่ 77 หมู่ 5 ตำบลชะโนดน้อย หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์และค่าแรงงานในการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ภายในบ้านมีห้องโถงและห้องนอน มูลค่าไม่ต่ำกว่าหลังละ 150,000 บาท โดยมีนายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีและมอบเงิน สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือน ให้กับครอบครัวดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

สำหรับ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นโครงการที่จังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ทั้งการบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ในการก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าแรงแต่อย่างใด โดยเป้าหมายในปี 2564 จำนวน 52 ครัวเรือน โดยแยกเป็นการก่อสร้างบ้านใหม่ 31 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 21 หลัง โรงเรียน 1 แห่ง

สำหรับที่อำเภอดงหลวง มีจำนวน 6 หลัง มอบในวันนี้ 2 หลัง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการและจะให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ให้ผู้ยากไร้ด้านที่อยู่อาศัย ได้มีบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :