พช.มุกดาหาร : จัดฝึกอบรมการมัดหมี่ผ้าลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ลายดอกรักราชกัญญา”

             พช.มุกดาหาร : จัดฝึกอบรมการมัดหมี่ผ้าลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ลายดอกรักราชกัญญา”
              จังหวัดมุกดาหาร โดยนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมุกดาหาร ขับเคลื่อนการฝึกอบรมมัดหมี่ผ้าลายพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา”  ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระกรุณาประทานพระอนุญาตแบบลายผ้าพระราชทาน ชื่อลาย “ลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อให้กลุ่มช่างทอ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายได้นำไปแกะลาย และใช้ลายผ้าทอนี้ในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้มีพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา” ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประธานเครือข่าย OTOP และ ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทั้ง 7 อำเภอ นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และส่งเสริมให้ผู้ทอผ้ามีรายได้และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น
         ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรในการฝึกอบรมการมัดหมี่ผ้าลายพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา” จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมุกดาหาร โดยกิจกรรมการฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย สามารถมัดหมี่ผ้าลายพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา” ได้อย่างถูกต้อง สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมัดหมี่ฯ จำนวน 20 คน 
ในการนี้ เวลา 11.00–16.30 น. นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar