นายกรัฐมนตรี สั่งแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สั่งการในเรื่องการแก้ไขป้องกันปราบปรามยาเสพติด ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้เสนอแผนงานเร่งด่วน โดยเน้นเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยขอให้ทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานอย่างเข้มข้น ประกอบด้วย 7 ด้านคือ
           1.ด้านการป้องกัน ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างกลไกเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาว และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
           2.การสกัดกั้น ให้กระทรวงกลาโหมเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดน
           3.เรื่องการปราบปราม ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
           4.การอายัดหรือการยึดทรัพย์สิน ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสรรพากร กระทรวงการคลังร่วมกันขยายผลไปยังคดีที่ผู้ค้ายาเสพติดนำเงินจากยาเสพติดไปฟอกเงิน
          5.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้กลไกการดำเนินงานตามโครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานสากลต่างๆ
          6.การบำบัดรักษาและการฟื้นฟู ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดทำกฎหมายลำดับรองสำหรับใช้ในการบำบัดรักษาและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพร้อมทั้งให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้ผู้ ผ่านการบำบัดฟื้นฟูมีทักษะความรู้ในสาขาวิชาชีพ
          7.การสนับสนุนให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการปฎิบัติงานในทุกมิติ
          ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีความมั่นคง และปลอดภัย เป็นสังคมที่ปลอดยาเสพติดต่อไป อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระที่รัฐบาลให้ความสำคัญเร่งด่วน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar