สสจ.มุกดาหาร ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด “Equalize : ทำให้เท่าเทียม”

สสจ.มุกดาหาร ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด “Equalize : ทำให้เท่าเทียม”
          (1 ธันวาคม 2565) นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด “Equalize : ทำให้เท่าเทียม” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการป้องกัน ตรวจ เอชไอวี โดยสมัครใจและรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเท่าเทียม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติ มุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
          องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) เริ่มครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2531 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์และการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์ สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
          สำหรับสัญลักษณ์วันเอดส์โลก คือ โบสีแดง (Red Ribbon) ซึ่งใช้กันทั่วโลก ทั้งนี้ ในทุกวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเอดส์โลก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar