ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 32 วันที่ 25 สิงหาคม 2564

จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

1. ความเป็นมา   วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน (เวรกลางคืน) ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ /ผ่านสายด่วน 1567/โทรศัพท์ 045-614545 และทุกช่องทางตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยจัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันและการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) และเป็นการป้องกันหรือยับยั้งเหตุที่คาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยฉับพลัน สามารถตอบสนอง    ความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และที่ร้องขอความช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) และให้ความช่วยเหลือเรื่องเดือดร้อนอื่นอันจะสร้างความอุ่นใจในการบริการ 
2. ผลการดำเนินงาน  ผลการปฏิบัติงาน มีการรับเรื่องร้องเรียน ให้ความช่วยเหลือ ตอบคำถามให้บริการประชาชน ผ่านกล่องข้อความเพจ "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ " จำนวน 9 ราย และประสานการปฏิบัติกรณีการร้องเรียนร้องทุกข์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านทางการร้องทุกข์หมายเลข 1111 ขอให้ตรวจสอบบุคคลที่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 7 ราย ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลกู่  อำเภอปรางค์กู่ และไม่ได้ดำเนินการกักตัว จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงจริง แต่ได้ให้ดำเนินการกักตัวพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการจากภาครัฐ            โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการยกระดับมาตรการและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ และมาตรการที่กำหนด
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ  นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 คะแนนโหวต :