จังหวัดยโสธร แก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ยางนา


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดยโสธร เรื่อง การลักลอบตัดไม้ยางนา

ความเป็นมา  
        ด้วยปรากฏข่าวสารเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 22.50 น. ทางรายการข่าว 3 มิติ นำเสนอ มีขบวนการสวมสิทธิ์ตัดไม้ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านป่าขี้ยาง หมู่ที่ 2
ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ดังนี้
        1. ผู้สื่อข่าวอ้างอิงแผนที่ดาวเทียมจาก Google Map ระบุว่าเป็นจุดที่มีการลักลอบตัดไม้ยางนา บริเวณหลังวัดป่าธาตุสมบูรณ์ ในตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
        2. ผู้สื่อข่าวได้ระบุว่า มีการลักลอบตัดไม้ยางนาขนาดใหญ่หลายสิบต้น ถูกตัดจากป่าริมห้วยสะแบก ด้านหลังวัดป่าธาตุสมบูรณ์ ในตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
        3. ผู้สื่อข่าวได้นำเสนอภาพไม้ยางนาที่มีการพ่นสีไว้ที่ต้นไม้ยางนา เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเป้าหมายในการลักลอบตัดในคราวต่อไป
        4. ผู้สื่อข่าวได้นำเสนอวิธีการเผาโคนต้นไม้ยางนา เพื่อทำให้ต้นไม้ยางนาตายเพื่อจะได้ลักลอบตัด
ผลการดำเนินงาน
     อำเภอเลิงนกทา ได้ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ในวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้
     ประเด็นที่ 1 ผู้สื่อข่าวระบุว่าจุดตัดไม้อยู่ในพื้นที่หลังวัดป่าธาตุสมบูรณ์ ในตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อตรวจสอบแผนที่ดาวเทียมที่ใช้อ้างอิงจาก Google Map แล้วพบว่า  
วัดป่าธาตุสมบูรณ์ อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ไม่ใช่พื้นที่บ้านป่าขี้ยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งวัดที่มีอยู่จริงในพื้นที่บ้านป่าขี้ยางคือ
วัดพันธุธรรมาราม
     ประเด็นที่ 2 ผู้สื่อข่าวระบุว่ามีการตัดไม้ยางนาขนาดใหญ่หลายสิบต้นที่หลังวัด เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนายรุ่งเพชร ธรรมปัต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา ได้ให้ข้อมูลและ
นำชี้จุดตอไม้ที่ถูกตัดเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีการตัดต้นยางนาเพียง 1 ต้น และเป็นที่นาที่มีเอกสารสิทธ์ (น.ส. 3 ก.) ของนางสุกัญญา ศรีระวงศ์ ที่อยู่ 94 หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา ซึ่งจุดที่พบตอไม้
อยู่หลังวัดพันธุธรรมาราม ซึ่งนางสุกัญญาฯ ให้ข้อมูลว่า ไม้ยางนาต้นดังกล่าวได้ถวายพระ เพื่อนำไปสร้างวัด จากการตรวจสอบพบว่าวัดที่กล่าวถึงคือ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเลิงแก้วมงคลธรรม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบล
สวาท อำเภอเลิงนกทา
     ประเด็นที่ 3 ผู้สื่อข่าวระบุว่ามีการพ่นสีเป็นตัวเลขบนต้นไม้ยางนาเพื่อแสดงเครื่องหมาย ในการตัดโค่นในคราวต่อไป จากการตรวจสอบพื้นที่บ้านป่าขี้ยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ยังไม่ปรากฏพบว่ามีการพ่นสีตัวเลขบนต้นไม้แต่อย่างใด แต่กรณีดังกล่าวสามารถตรวจสอบและพบได้ในที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ของนายทองกาญจน์ ผิวทอง ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา โดย
เจ้าของที่ดินได้ให้ข้อมูลว่าที่มีการพ่นสี เพราะมีผู้มาติดต่อซื้อขายและได้ทำเครื่องหมายไว้ จำนวน 357 ต้น  เสนอขายในราคา 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แต่ยังไม่ได้ตัดเนื่องจากตกลงราคา
กันไม่ได้
    ประเด็นที่ 4 ผู้สื่อข่าวระบุว่ามีการเผาโคนต้นยางนาเพื่อให้ตายและจะได้ลักลอบตัดจากการตรวจสอบกับราษฎรในพื้นที่ และนายทองกาญจน์ฯ เจ้าของสวนไม้ยางนา ให้ข้อมูลว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ภาคอิสานที่ต้องการน้ำมันจากไม้ยางนามาเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งในพื้นที่สวนของนายทองกาญจน์ฯ มีการเผาลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในข่าว 3 มิติ หลายต้น
        จากการที่อำเภอเลิงนกทาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบยังไม่พบการกระทำผิดตามที่ปรากฏในรายการข่าว 3 มิติ ทั้งนี้ อำเภอจักได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้เข้มงวดกวดขันดูแล    
ที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน สอดส่องดูแลพื้นที่ ประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการ
จับกุมตามอำนาจหน้าที่หรือแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ประโยชน์ที่ได้รับ
    ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ
            นายขันชัย สีนอร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar