จังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ระเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การแก้ไขปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า

ความเป็นมา  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับหนังสือจากกลุ่ม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) นำโดยนายจำนงค์ หนูพันธ์ นายปฐม รัตนวรรณ และนายสุวภัทร คันศร พร้อมด้วยกลุ่มฯ ประมาณ 25 คน 
เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา โดยมีประเด็น ดังนี้
    1. ให้รัฐบาลมีมติยกเลิกนโยบายการค้าที่ดินที่มุ่งเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนโดยทันที โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เพื่อเปิดทางสู่การเดินหน้ากลไกการแก้ไขปัญหาที่ดินในด้านอื่น
    2. ให้รัฐบาลเดินหน้ากลไกภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า แทนการดำเนินการเก็บภาษีภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินออกจากกลุ่มทุนที่ถือครองที่ดินมากเกินความจำเป็น
    3. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของภาคประชาชนในการเป็นสถาบันเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินสู่มือเกษตรกรรายย่อยโดยเริ่มจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 พื้นที่ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป
    4. ให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าผลักดันแนวทางการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 10 (4) ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
    5. ให้เร่งออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวกับปัญหาป่าไม้และที่ดิน อันเกิดจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าโดยในระหว่างรอการออกกฎหมายนิรโทษกรรมฯ ดังกล่าว ขอให้ยุติการดำเนินคดีชาวบ้านและเยียวยาประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้สามารถกลับไปทำกินในที่ดินเดิมของตนเองได้
ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ  นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 คะแนนโหวต :