ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ร้องเรียนน้ำประปาไม่สามารถใช้งานได้ 

ความเป็นมา    วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีน้ำประปาในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ไม่สามารถใช้งานได้นั้น โดยมีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ สามารถผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยเป็นผลิต ณ สถานีผลิตน้ำวิทยาลัยเกษตร 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และสถานีผลิตน้ำหนองแสง 1000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  โดยมีผู้ใช้น้ำประปาในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ประมาณ 20,000 ครัวเรือน แต่ปรากฏว่ามีอัตราความต้องการการใช้น้ำประปาประมาณ 1300 – 1400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ทำให้อัตราการผลิตน้ำเข้าในระบบไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งในห้วงที่ผ่านมาเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนักทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จนไม่สามารถนำน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตได้ ทำให้ในห้วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาในพื้นที่บ้านโนนเจริญ ตำซำ ตำบลโพนข่า ตำบลโพนค้อ น้ำประปาไม่สามารถใช้งานได้
ผลการดำเนินงาน   สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุมได้ดังนี้
     1. ในพื้นที่บ้านโนนเจริญ การแก้ไขปัญหาระยะสั้น จะดำเนินการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำเพื่อผลักดันน้ำเข้าสู่ระบบ โดยจะดำเนินการในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ 
จะประสานการดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษต่อไป และแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจะดำเนินการของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อเชื่อมต่อท่อประปาจากตำบล
หนองครกโดยมีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร
      2. ในพื้นที่ตำบลโพนข่า และตำบลโพนค้อ โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ คาดว่ามีจุดแตกรั่วและท่อน้ำประปาชำรุด แต่ยังไม่ทราบจุดที่แน่ชัด ซึ่งในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นจะดำเนินการผลักดันน้ำต้นทางให้เข้าสู่ระบบ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุเคราะห์ระบบประปาท้องถิ่น และนำระบบน้ำบาดาลมาสำรองใช้ชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณในการสร้างระบบผลิตและสถานีจ่ายน้ำ อัตราการผลิต 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 20 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2566 และหากดำเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแล้วจะทำให้ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ในระยะยาวต่อไป
    3. การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น จะมีรถบรรทุกน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ สนับสนุน
รถน้ำในการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในทุกวัน โดยจะจัดตารางการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษจะสนับสนุนในเรื่องของ
พลขับ อีกทั้ง การประปาจะเร่งหารถบรรทุกน้ำมาเพิ่มเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ    นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 คะแนนโหวต :