จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเคลื่อนที่


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 

ความเป็นมา  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนสามารถร้องทุกข์และปรึกษาปัญหาสะดวกมากยิ่งขึ้น
รายชื่อผู้ติดต่อ     นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 คะแนนโหวต :