ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการ

             **องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จะทำการประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการในเขตทางหลวงหมายเลข 202 ตอนยโสธร-สะพานคลองลำเซ ระหว่าง กม.266+412 - กม.289+560 ท้องที่อำเภอเมืองยโสธร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 62 กอง กำหนดยื่นซองประมูลในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น.ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี เลขที่ 430 หมู่ที่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองประมูลหลังจากปิดรับซองประมูล ณ สถานที่ประมูลในวันเดียวกัน
             ผู้สนใจสามารถดูไม้ที่จัดกองประมูลได้  พร้อมทั้งขอซื้อแบบใบเสนอราคาในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี เลขที่ 430 หมู่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เลขที่ 1 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2619 หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 555/67 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-4546 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ.
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar