โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2

 

ครม. มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยระยะที่ 2 พ.ศ.2565-2570 ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 50,608.40 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์ 13,318 คน โดยผูกพันจนนักศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้ายจบการศึกษา ในปี 2576 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 1 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมไทยเป็น Medical Hub เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ หารายได้ให้กับประเทศ

สำหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 จะเน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิต ตั้งเป้าหมายอัตราแพทย์ต่อประชากรในภาพรวม 1:1,200 ภายในปีการศึกษา 2576 เมื่อนักศึกษาแพทย์ที่ผลิตเพิ่มรุ่นสุดท้ายสำเร็จการศึกษา ซึ่งในช่วงปี 2565-2570 จะต้องมีการผลิตแพทย์เพิ่ม 13,318 คน ผ่านสถาบันในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมีกรอบวงเงินที่ 50,608.40 ล้านบาท หรือราว 3.8 ล้านบาทต่อคน

• งบดำเนินการในการผลิตบัณฑิต 300,000 บาทต่อคนต่อปี หรือ 1.8 ล้านบาทต่อคน รวมจำนวน 23,972.40 ล้านบาท

• งบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ ในอัตรา 2 ล้านบาท/คน รวมจำนวน 26,636 ล้านบาท

การรับนักศึกษา 3 กลุ่ม

1. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง

2. กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

สำหรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 1 โดยผลการดำเนินโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มระยะที่ 1 ใน 3 ปีแรก (2561 - 2563) สามารถรับ

นักศึกษาแพทย์เข้ามาในระบบได้ จำนวน 5,938 คน (ร้อยละ 88 ของเป้าหมายการรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2561 - 2563 จำนวน 6,780 คน)

การผลิตแพทย์เพิ่มนั้นจะทำให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยในทุกภาคส่วน รวมทั้งรองรับสังคมผู้สูงอายุและความชับซ้อนของโรคในอนาคต

/ แก้ไขและบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์และการธำรงแพทย์ให้สามารถอยู่ในระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ที่ตรงกับความจำเป็นในแต่ละพื้นที่ / เพิ่มขีดความสามารถ ในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ที่ตรงกับความต้องการ ของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบและความต้องการของประเทศ / ลดปัญหาความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ ที่ไม่เท่าเทียมกัน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม