รับสมัครคนพิการเข้าเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครคนพิการเข้าเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ของคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ หรืออ่านเขียนไม่ได้ โดยมีที่พัก อาหาร และสื่อการเรียนการสอน ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย โทร 0 42465 645  หรือ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมุกดาหาร โทร 0 42615 153 
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar