จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1

จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1
       วันนี้ ( 16 มี.ค.64)  ที่ ห้องดุสิตา  โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล สำนักงานจังหวัดมุกดาหารได้จัดสัมมนาโครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 โดยมีนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา
     สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จะต้องร่วมกันกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่จะดำเนินการโดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด การทุจริตประพฤติมิชอบ อันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ 
        เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการ จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ให้แก่บุคลากรภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อปรับทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ขยายผลไปอย่างกว้างขวางในทุกระดับตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วน
      การอบรมสัมมนาในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม