จังหวัดมุกดาหารเชิญชวนชายไทยอายุ 22 ปีขึ้นไป บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา เปิดเผยว่า ด้วยในปี 2565 เป็นปีมหามงคลอย่างยิ่ง เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาล โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 910รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราซกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมให้ประชาชน จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวน บุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พรรพชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภาค รวมจำนวน 910 คน โดยแบ่งเป็น ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 91คน ส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 76 จังหวัด รวม 819 คน

โดยคุณสมบัติ สัญชาติไทยเพศขาย อายุครบ 22 ปีบรีบูรณ์ จนถึงไม่เกิน 65 ปี มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิดและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักพระวินัย โครงการจะต้องแสดงผลการได้รับวัคซีนโควิด -18 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และมีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042 611049 หรือ 0840531007


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :