อปพร. เทศบาลเมืองมุกดาหารรับรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565

วันนี้ (23 พ.ค.65) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565 ให้กับศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ซี่งได้รับรางวัล ศูนย์ อปพร. ดีเด่นจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางประจำปี 2565 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท โดยมี ดาบตำรวจ (ด.ต.) วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นผู้รับมอบ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน และเป็นแบบอย่างให้กับศูนย์ อปพร.อื่น ๆ

ทั้งนี้ ศูนย์ อปพร.กลาง ได้ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลเนื่องใน “วัน อปพร.” ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2565 ของทุกปี เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ตระหนักถึงความเสียสละความรัก ความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อปพร.

สำหรับ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกคาหารเป็นผู้อำนวยการศูนย์ มีรองนายกเทศมนตรี เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ และปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่บริหารงานและควบคุม งานกิจการ อปพร.

ที่ผ่านมา ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองมุกคาหาร ได้ทำการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. มาแล้วจำนวน 12 รุ่น มีผลงานด้านการช่วยเหลือสาธารณภัยทุกด้าน รวมทั้งร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้รับโล่รางวัล ศูนย์ อปพร.ดีเด่นระดับประเทศจากศูนย์ อปพร.กลาง กระทรวงมหาดไทย มาแล้ว จำนวน 12 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2552, และล่าสุดในปี 2565 นี้


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :