จังหวัดมุกดาหารจัดโครงยุทธการบูรณาการร่วมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

วันนี้(18 พ.ค. 65) เวลา 16.00 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงยุทธการบูรณาการร่วมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง หรือ นรข. โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน กว่า 100 คนร่วมงาน

เนื่องด้วยเทศบาลมุกดาหาร มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านตามลำแม่น้ำโขง มีเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และเส้นทางข้ามตามช่องทางธรรมชาติต่างๆ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นได้ อาทิเช่น ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศ ปัญหาแรงานต่างด้าว ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรม ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัญหาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ เป็นต้น เทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศล และภาคประชาชน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการลดปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายตามแนวริมตลิ่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมือง เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำริมต ปัญหาการเททิ้งระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำโขง ปัญหาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมการปกคลุมของต้นไม้ วัชพืช ตามแนวตลิ่งริม เขื่อนทางเท้าที่จุดชมวิว จุดท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเป็นต้น และเพื่อให้สังคม ชุมชน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และประชาชน ในเชตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :