พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้พระโคเลือกกิน น้ำ หญ้า ถั่ว เหล้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ และอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคม การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2565) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2565 ณ มณฑลท้องสนามหลวง หลังจากงดไปหลายปี จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ

1.พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อให้พันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย อุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี

ก่อนนำไปหว่านและพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม และตามพระราชประสงค์สืบไป

2.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลท้องสนามหลวง เป็นพิธีเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าว การประกอบพิธีเพื่อเป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ เพาะปลูก ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ( กรุงสุโขทัย) ก่อนพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยและทรงเสด็จฯ เป็นองค์ประธานมิได้ขาด จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบัน

และเมื่อปี พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็น วันเกษตรกร ประจำปี อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของระเทศชาติ จึงได้จัดงาน วันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตลอดมาโดยพระราชพิธีดังกล่าวประกอบด้วย

ช่วงแรก พระยาแรกนา ซึ่งปีนี้ ได้แก่ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ตั้งสัตยาธิษฐาน เสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย เป็นผ้าลาย 3 ผืน คือ หกคืบ, ห้าคืบ, สี่คืบ วางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุม ให้พระยาแรกนาหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ ถ้าหยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ถ้าหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ แล้วไปไถหว่าน ด้วยการไถดะไปโดยรี 3 รอบ เพื่อพลิกดินให้เป็นก้อน และไถโดยขวาง 3 รอบ เพื่อย่อยดินให้ละเอียด พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืช ที่เตรียมไว้ในพระราชพิธีและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคล 6 สายพันธุ์ น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,728 กิโลกรัม และไถกลบอีก 3 รอบ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการไถแล้ว

ช่วงที่สอง เป็นการ เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งนำมาตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ถั่วเขียว, งา, เหล้า, น้ำ, หญ้า ให้พระโคแรกนา คือพระโคพอและพระโคเพียงกิน ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็มีคำทำนายไปตามนั้น ถ้าพระโคกินข้าว หรือ ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินถั่ว หรือ งา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินน้ำ หรือ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหารภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ ถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ผลการเสี่ยงทาย ปรากฏว่า พระโคเลือกกิน น้ำ หญ้า ถั่ว เหล้า

พระโคเลือกกิน น้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

พระโคกินถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ส่วนการตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย (การเสี่ยงทายผ้านุ่ง) พระยาแรกนา ปีนี้หยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :