กกต.จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเตรียมการเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้

วันนี้ ( 8 ต.ค.64) เวลา 09.30 น นายบุญช่วย น้อยสันเทียะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 29 แห่ง จำนวน 116 คน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ณ ห้องพลอยบอลรูมชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวพิมล โพนทราย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การประชุมชี้แจงครั้งนี้ ประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสั่งการที่สำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายและการยื่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ การดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.ได้กำหนดการสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 11-15 ตุลาคม และกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนด

โดยเฉพาะการสมัครรับเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช 2562 มาตรา 49 และมาตรา 51 กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์ การบริหารส่วนตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา ได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร ยังลงสมมัครรับเลือกตั้ง ก็จะมีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

สำหรับจังหวัดมุกดาหารมี องค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะดำเนินการเลือกตั้ง ในพื้นที่ 7 อำเภอจำนวน 29 แห่ง ประกอบด้วยอำเภอเมืองมุกดาหาร 2 แห่ง อำเภอคำชะอี 9 แห่ง อำเภอดงหลวง 3 แห่ง อำเภอดอนตาล 5 แห่ง อำเภอนิคมคำสร้อย 6 แห่ง อำเภอหนองสูง 2 แห่ง และอำเภอหว้านใหญ่ 2 แห่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :