ผวจ.มุกดาหารมอบแนวทางการทำงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคำชะอี

วันนี้ ( 6 ต.ค.64) เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่อำเภอคำชะอี เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง/กรม และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับมอบแนวทางการปฎิบัติราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำชะอี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้น ในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ของประชาชน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทั้งการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การจำหน่าย การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการทำงาน การบริหารจัดการ และเป็นช่องทางจำหน่าย รวมถึงการให้บริการประชาชนเกิดความ รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง ตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กระทำผิด ให้มีการต่อยอดโครงการพระราชดำริ และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับการดำรงชีวิต ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติสุข การรณรงฉีดวัคซีนโควิด – 19 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประชาชนทั่วไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุมกันและลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต และความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะกลับกลุ่ม 608 ได้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้มีประชาชนได้รับวัคซีนโควิด – 19 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ 2 ใน 3 ของประชาชนในระดับจังหวัดและระดับประเทศก่อนสิ้นปี 2564 ในขณะที่จังหวัดมุกดาหารมีผู้ฉีดวัคซีน ยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของประชนกลุ่มเป้าหมาย 241,000 ราย

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มความเข้มงวดเข้มข้นในการเฝ้าระวังมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนมีความเสี่ยงภัยสูง ทั้ง ปัญหายาเสพติด และแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เมื่อได้รับการร้องทุกข์ ร้องเรียน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยไม่โยนเป็นภาระของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีม โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานสัมฤทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :