มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 103 ทุน

วันนี้ ( 13 ก.ย.64) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นาย บุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็ก เยาวชนผู้พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือเป็นเด็กออทิสนติกชนิดรุนแรงและมีฐานะยากจน เด็กพิการประเภทอื่นๆ ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มีสภาพความพิการรุนแรงและมีฐานะยากจนมาก เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 515,000 บาท ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ หอประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลนั้น โดยมีนางสาววัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี
ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข โดยสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้อ่านพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีต่อผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ความตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านได้นำไป่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลาน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนพิการ มีความจำเป็นที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่ สนใจฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดผลดี และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ แต่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูง การสนับสนุนทุนการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อ แม่ ผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานของท่าน เพื่อให้มีศักยภาพและอยู่รวมกับสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :