จังหวัดมุกดาหารเปิดรับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

( 6 ก.ย.64) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชมรมธนาคาร เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด ตรงกับความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยมีนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด และประธานชมรมธนาคารจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารและถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลโปรแกรมผ่าน Google Meet ไปยังทุกอําเภอ

โดยนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ในระยะเร่งด่วน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องการเยียวยา ในการจ้างแรงงานในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด การท่องเที่ยว ให้มีการปับปรุงพัฒนาและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยงของจังหวัด เรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภค และด้านสาธารณูประโภค และระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอเสนอความต้องการให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของจังหวัด

สำหรับ พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดประกอบด้วย สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :