เทศบาลเมืองมุกดาหารมอบเงินสงเคราะห์ฯและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกตาหาร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบดังกล่าว โดยจัดให้มีโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยการมอบเงินช่วยเหลือให้กับครัวเรือนยากจน ในแต่ละชุมชน จำนวน 34 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ชุมชน ว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ รายละ 2,000 บาท พร้อมด้วยถุงยังชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอีกทางหนึ่ง

โดยในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายนนี้ มอบให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในชุมชน อนุรักษ์บำรุง ชุมชนนาโปน้อย ชุมชนนาโปใหญ่ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ ชุมชนศรีมุกดาหาร 2 ชุมชนคำหอย และชุมชนหินเรือ จำนวน 19 ราย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :