องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการ การศึกษา พร้อมคณะ ประกอบด้วยพร้อมคณะอาสาสมัครส่วนกลาง และอาสาสมัครโครงการโรงเรียน กองทุนการศึกษาประจำจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่ อำเภอดงหวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกกตูม โรงเรียนบ้านหนองคอง และ โรงเรียน บ้านแก้งนาง โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทั้ง 3 โรงเรียนพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ติดตามปัญาอุปสรรคพร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข

ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ได้รายงานผลการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และ 5 กลยุทธ์คือ การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษา โดยสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้ และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา”


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :