จังหวัดมุกดาหารประชุมและร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงษ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมคณะ เดินทางไปประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ5 ปี (พ.ศ 2565 - พ.ศ 2570) และการเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่ ในการรับเสด็จ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะทำงานได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ในพื้นที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :