จังหวัดมุกดาหารมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

วันนี้ ( 29 มิ.ย.65 ) เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมแก้วกินรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุม กรมการจังหวัด ประจำเดือน 2565 และมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านวังนอง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านคำชะอี หมู่ที่ 11 ตำบลคำซะอี อำเภอคำซะอี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง และผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ที่ได้ดำเนินการ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2565 ประสบความสำเร็จ

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวชื่นชม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ที่มีความสามัคคีและความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และอำเภอ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ทำให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับทุกภาคส่วน พลัง "บวร" (บ้าน-ชุมชน/ ศาสนสถาน-โรงเรียน-ส่วนราชการ) จนมีผลการดำเนินงานพัฒนาที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน และตำบล ใกล้เคียง พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้านตามแนวทางอุดมการณ์ "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น)อย่างต่อเนื่อง อุทิศตน เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมตลอดไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :