อำเภอหว้านใหญ่ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด 94 ครัวเรือน

( 29มิ.ย.65 ) นายหมวดโทดนุภพ รองไชย รักษาราชการแทนนายอำเภอ หว้านใหญ่ เป็นประธาน ในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด จำนวน 95 ครัวเรือน ณ ศาลาลูซีอาคำบาง บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร และได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดปี 2565 โดยได้จัดขบวนแห่ธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดภายในหมู่บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม

โดยมี เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่, ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 2122, ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ที่ 2122 หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2344, 2351 ,ร้อย อส.อ.หว้านใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด" และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหว้านใหญ่

สำหรับการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสองคอนครั้งนี้ ได้เงินจำนวน 5,400 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะได้นำไปสมทบกับกองทุนแม่ของแผ่นบ้านสองคอน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หรือตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :