ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดเสียงเรียกนก


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 18 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เรื่อง ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดเสียงเรียกนก จังหวัดตราด

1. ความเป็นมา   วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราด และนายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี มีประชาชนแจ้งเหตุว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดเสียงเรียกนกจากอาคารบ้านนก ณ ซอยศักดิ์ประเสริฐ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด โดยได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เนื่องจากอาคารบ้านนก
ดังกล่าวได้มีการเปิดเสียงเรียกนกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยนายกเทศมนตรีเมืองตราด ให้ข้อมูลว่ารับทราบปัญหา เมื่อที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างติดต่อประสานเจ้าของบ้านนกให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดเวลาเปิดเสียงเรียกนกได้ถึงแค่เวลา 19.00 น อันเป็นเวลาที่ประชาชนยอมรับได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยรับปากว่าจะสามารถยุติปัญหาได้ภายใน 1 - 2 วันนี้
2. ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
3. รายชื่อผู้ติดต่อ     นายชัชชัย แก้วขจร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
 คะแนนโหวต :