เสียงดนตรีดังรบกวนประชาชน


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 17 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง เสียงดนตรีดังรบกวนประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ

1. ความเป็นมา   วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับผู้แทนอำเภอเมืองศรีสะเกษ และผู้แทนเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ร้องเรียนว่า หอพักชื่อหอพักในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภายในบริเวณหอพักดังกล่าวจะมีส่วนที่ประกอบกิจการร้านอาหารและเล่นดนตรีผ่านระบบเครื่องขยายเสียงทำให้เกิดเสียงดนตรีดังรบกวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงในช่วงเวลากลางคืนประกอบกับมีกลุ่มบุคคลเข้ามาซ้อมดนตรีซึ่งผู้ร้องเกรงว่าทำให้ได้รับความเดือดร้อน ประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผลการดำเนินงาน จากการลงพื้นที่ในดังกล่าว ปรากฏว่า ร้านอาหารดังกล่าวมีการแสดงเล่นดนตรีจริง โดยจะเริ่มมีการแสดงในเวลาประมาณ 20.00 น - 23.00 น. ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำชับผู้ประกอบกิจการอาหารดังกล่าว ให้ดำเนินการขออนุญาตการประกอบกิจการและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดโดยเคร่งครัด
3. ประโยชน์ที่ได้รับ   ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ   นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษคะแนนโหวต :