ร้องเรียนพระภิกษุสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 17 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ร้องเรียนพระภิกษุสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จังหวัดศรีสะเกษ

1. ความเป็นมา    วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 20.00 - 21.30 น. ณ สถานีรถไฟศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษและพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายสถานีรถไฟศรีสะเกษ แจ้งเบาะแสและร้องขอความช่วยเหลือ กรณีพบเห็นพระภิกษุสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการ ลักษณะเร่ร่อน ใช้บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟเป็นที่พัก เกรงว่าจะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบต่อพระพุทธศาสนา โดยพบเห็นมาแล้วสองวัน
2. ผลการดำเนินงาน  จากการลงพื้นที่ในห้วงเวลาดังกล่าวพบชายแต่งภายลักษณะคล้ายพระภิกษุสงฆ์ นั่งอยู่บริเวณชานชาลาที่พักผู้โดยสารและจากการสอบถาม รับว่าเป็นพระรูปดังกล่าวจริง มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจง และดำเนินการให้พระรูปดังกล่าวลาสิกขาและส่งกลับภูมิลำเนา ต่อไป
3. ประโยชน์ที่ได้รับ   ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ   นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 

 คะแนนโหวต :