ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ให้ความช่วยเหลือประชาชน

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 36 วันที่ 14 ตุลาคม 2564

จังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวไม่สามารถรับภาระได้

1. ความเป็นมา   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีนายปิติพงศ์ สืบสิงห์ อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 61 บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยได้ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล ฯ 
2. ผลการดำเนินงาน  วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา และเทศบาลตำบลซาง ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ในเบื้องต้นสำนักงานเหล่ากาชาด  จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
4. รายชื่อผู้ติดต่อ   นายมาวิน ยศรุ่งเรืองพัฒนา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ
 
 คะแนนโหวต :