ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 36 วันที่ 14 ตุลาคม 2564

จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่นาของตนเองได้

1. ความเป็นมา  วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากนางสุนันทา เสาเวียง อยู่บ้านเลขที่157 หมู่ที่ 17 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุม จังหวัดศรีสะเกษ กรณีไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่นาของตนเองได้ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว  ทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงประสงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
2. ผลการดำเนินงาน    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือ ต่อกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งได้ชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ร้องมีความพึงพอใจ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ   ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ   นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 

 คะแนนโหวต :