ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รับเรื่องร้องเรียน กรณีน้ำท่วมขังภายบริเวณในโรงเรียน บ้านหนองครก

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 35 วันที่ 29 กันยายน 2564

จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนเนื่องจากการก่อสร้างขยายถนนทำให้ได้รับความเดือดร้อน

1. ความเป็นมา  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีน้ำท่วมขังภายบริเวณในโรงเรียน บ้านหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากมีการก่อสร้างขยายถนน 4 จราจร ด้านหน้าโรงเรียน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้
2. ผลการดำเนินงาน  วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา  โดยมีแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก กำนันผู้ใหญ่บ้านและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ เบื้องต้น ทราบว่า โรงเรียนบ้านหนองครก ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาฯ ดังนี้
    1. ดำเนินการยกระดับพื้นภายในห้องเรียน สูงขึ้น 40 เซนติเมตร และพื้นถนนภายในบริเวณโรงเรียนสูงขึ้น 30 เซนติเมตร จากระดับพื้นเดิม
    2. ดำเนินการทำรางระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียน ให้สามารถระบายน้ำออกสู่คลองน้ำภายนอกโรงเรียนได้
    3. ได้ยกระดับสนามหญ้าโรงเรียนโดยการถิมดินให้พื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงกับระดับข้างถนนและร่องระบายน้ำข้างทาง
    แต่เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนและบริเวณข้างเคียงไม่สอดคล้องกับรางระบายน้ำของถนน ทำให้ปริมาณน้ำที่ระบายจากโรงเรียนไม่สามารถไหลและระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้และจากการประชุม      เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
    1. มอบหมายให้แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ดำเนินการออกแบบและสำรวจสร้างระบบระบายน้ำ ในพื้นที่ดังกล่าวและให้ระบายน้ำไหลลงสู่ห้วยปูนหรือห้วยสำราญต่อไป
    2. มอบหมายให้แขวง ฯ ออกแบบสำรวจ และจัดทำโครงการ เสนอแผนงานการขุดลอกและปรับปรุงร่องระบายน้ำและบรรจุเข้าแผนปีงบประมาณ 2566
    3. มอบหมายให้อำเภอเมืองศรีสะเกษแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก สำรวจและออกแบบร่องระบายน้ำ โดยรอบโรงเรียน และพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่โรงเรียนไปยังคลองชลประทาน ด้านหลังของโรงเรียนและให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะยาว ต่อไป
3. ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ  นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 คะแนนโหวต :