การดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนจากศูนย์ดำรงธรรม กรณี ประชาชนขอความช่วยเหลือ

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 34 วันที่ 15 กันยายน 2564

จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ขอความช่วยเหลือได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำประปาใช้

1. ความเป็นมา  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน กรณีประชาชนหมู่ที่ 8 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีน้ำประปาใช้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือน และต้องซื้อน้ำเข้ามาใช้ ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อน จึงขอความช่วยเหลือ
2. ผลการดำเนินงาน   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบล      ศรีสำราญผู้ใหญ่บ้านโนนดู่ สารวัตรกำนัน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น จากการตรวจสอบปรากฏว่าหมู่บ้านดังกล่าวมีประชากรผู้ใช้น้ำทั้งหมด 65 ครัวเรือน ที่ตั้งของหมู่บ้านแม้จะใกล้แม่น้ำ แต่แหล่งน้ำใต้ดิน   มีปริมาณน้อยต่อมาประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ไม่มีน้ำใช้พอเพียงสำหรับประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มและทำการปรับปรุงระบบน้ำให้สามารถรองรับ การใช้งานของประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนกรณีของผู้ร้องที่อ้างว่า น้ำประปาไม่ไหล นั้น จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุเกิดจากท่อส่งน้ำประปามีจุดแตกชำรุดระหว่างเส้นทางไปถึงบ้านผู้ร้องทำให้น้ำประปาไหลเบา อีกทั้ง ตัวบ้านของผู้ร้องอยู่สูงกว่าระดับน้ำประมาณ 1 เมตร ส่งผลให้น้ำไหลไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญจะเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ทั้งนี้ ผู้ร้องมีความพึงพอใจ ในการดำเนินการของหน่วยงานราชการ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ   นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 คะแนนโหวต :