การดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนจากศูนย์ดำรงธรรม กรณี ขอความช่วยเหลือให้จัดสรรทุนการประกอบอาชีพ

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 34 วันที่ 15 กันยายน 2564

จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ขอความช่วยเหลือให้จัดสรรทุนการประกอบอาชีพ

1. ความเป็นมา  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1111 กรณี ผู้ร้องประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ผู้ร้องจึงขอความช่วยเหลือให้จัดสรรทุนการประกอบอาชีพ สำหรับเลี้ยงปลาและเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการประกอบอาชีพ ช่างไฟและช่างแอร์ จากการสอบถามข้อมูลพบว่า เป็นราษฎรชาวตำบลกุง อำเภอศิลาลาด ประสบปัญหาถูกเลิกจ้างงานจากงานช่างระบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและมาอยู่ที่บ้านภรรยา ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 11 บ้านสงยาง ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 พร้อมบุตรอายุ 4 เดือน รายได้ไม่เพียงพอ   ต่อค่าใช้จ่าย ไม่มีที่นาและที่ดินทำกิน มีสมาชิกในครอบครัว 6 คน
    1. ผู้แจ้งเรื่อง อาชีพรับจ้างทั่วไป
    2. ภรรยา อายุ 33 ปี ว่างงาน
    3. มารดาภรรยา อายุ 58 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และเป็นสมาชิก อสม.
    4. ลูกพี่ลูกน้องภรรยา อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป
    5. เด็กชายบุตรติดภรรยา อายุ 14 ปี เรียนชั้น ม.2 โรงเรียนศิลาลาดวิทยาคม
    6. เด็กหญิง อายุ 4 เดือน
    ผู้ร้องต้องการเพียงเงินทุนในการเลี้ยงชีพ ไม่ได้มีแผนในการทำการเกษตร ตนประสงค์ที่จะกลับไปประกอบอาชีพเป็นช่างในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้ภรรยาและบุตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ แต่ตนไม่มีเงินในการเดินทางและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หากมีหน่วยงานใดสามารถให้เงินกู้ได้ ตนประสงค์ที่จะขอกู้และชำระเป็นรายงวด สภาพที่อยู่อาศัย บ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน สภาพทรุดโทรม อาศัยอยู่ชั้น 1 ชั้น 2 เป็นไม้ ผุพังไม่สามารถอยู่อาศัยได้ มีห้องน้ำภายในตัวบ้าน
2. ผลการดำเนินงาน  วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 - 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศิลาลาด เกษตรอำเภอจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลกุง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
    1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 3,000 บาท
    2. เครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) 1 ชุด
    3. อำเภอศิลาลาดประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน อำเภอศิลาลาด เพื่อแนะนำการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ   ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 คะแนนโหวต :