จังหวัดศรีสะเกษให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 33 วันที่  31 สิงหาคม 2564

จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ขอความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผู้พิการไร้ญาติเข้าสถานสงเคราะห์

1. ความเป็นมา   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1567 กรณีผู้ร้อง (เพื่อนบ้าน)  ซึ่งเป็นผู้ดูแลนายอนันต์ชัย บัวจูม อายุ 50 ปี ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ซึ่งเป็นคนพิการไร้ญาติ   โดยมาอยู่ในหมู่บ้านกับบิดาและมารดาบุญธรรม ซึ่งต่อมาทั้งสองเสียชีวิตลง ทำให้ไม่มีญาติ ผู้พิการมีพฤติกรรมเหม่อลอยและขาดการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ร้อง (เพื่อนบ้าน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลคนพิการไม่สามารถดูแลต่อไปได้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัว ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ขาดรายได้ จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและส่งผู้พิการเข้าสถานสงเคราะห์เพื่อดูแลต่อไปเบื้องต้น
2. ผลการดำเนินงาน   วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 - 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเอือด ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
    1. สนง.พมจ. ศรีสะเกษ ดำเนินการประสานส่งเรื่องคนพิการเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ ไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
    3. รพ.สต.บ้านยางเอือด อพม.ในพื้นที่ นำพาคนพิการเข้ารับการประเมินอาการป่วยทางจิต ตรวจสุขภาพที่ รพ.ศรีสะเกษ และเข้ามาดูแลการรับประทานยา และสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
    4. อบต.สำโรง สนับสนุนพาหนะเพื่อนำพาคนพิการประเมินอาการป่วยทางจิต ที่ รพ.ศรีสะเกษ
    ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของทางราชการอย่างเคร่งครัด
3. ประโยชน์ที่ได้รับ   ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ   นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง 
 

 คะแนนโหวต :