ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเรื่องร้องเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 32 วันที่ 25 สิงหาคม 2564

จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ประชุมเรื่องร้องเรียน ผู้เช่าพื้นที่ขายของได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ตามเวลาที่กำหนด

1. ความเป็นมา    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องพร้อมพวกได้เช่าพื้นที่เพื่อขายของจำนวน 29 ราย/แผง จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเอก บริเวณข้างเคียงโรงพยาบาลศรีสะเกษ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเอก   จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าเช่า มิฉะนั้นจะบอกเลิกสัญญาการให้เช่า โดยกลุ่มผู้ร้องได้ขอความอนุเคราะห์ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเอกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อน 
2. ผลการดำเนินงาน  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ภายใต้การนำของนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอเมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รถไฟศรีสะเกษ ประชุมแก้ไขปัญหา ผลการดำเนินการปรากฏว่า ตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเอก ได้แจ้งว่าให้ผู้ร้องพร้อมพวกจัดทำหนังสือรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทำข้อเสนอความต้องการแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเอก เพื่อพิจารณาปรับลดค่าเช่าลงครึ่งหนึ่ง จากค่าเช่าเต็ม ในช่วงสถานการณ์โควิด และร่วมกันหาทางออกร่วมกันต่อไป เบื้องต้นผู้ร้องมีความพึงพอใจกับข้อเสนอของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเอก และจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ  นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษคะแนนโหวต :