ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มสมัชชาคนจนมีความประสงค์ขอคัดค้านการยกเลิกมติ ครม.

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 32 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง รับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มสมัชชาคนจนมีความประสงค์ขอคัดค้านการยกเลิกมติ ครม.

1. ความเป็นมา   วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับโครงการชลประทานศรีสะเกษและป้องกันจังหวัด     ศรีสะเกษ รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มราษฎรประมาณ 10 คน นำโดยนายกฤษกร ศิลารักษ์ กรณีการประชุมคณะกรรมการฝายหัวนาจังหวัดศรีสะเกษ  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564    โดยได้พิจารณาเห็นชอบให้รับข้อร้องเรียนของกลุ่มสมัชชาคนจน ประเด็นการขอให้เสนอที่ประชุมพิจารณายกเลิกมติครม. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มผู้ร้องมีความประสงค์ขอคัดค้านการยกเลิกมติ ครม. ดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ มีตัวแทนชาวบ้านผู้เดือดร้อนทุกกลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม หากมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ย่อมเป็นการกีดกัน ปิดกั้น การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เดือดร้อนคนอื่น ไม่ให้ได้รับการแก้ไขปัญหา จึงไม่มีเหตุผล และความชอบธรรมใด ที่จะต้องยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 
2. ผลการดำเนินงาน   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานโครงการชลประทานศรีสะเกษ ในฐานะตัวแทนกรมชลประทาน ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งรับเรื่องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยกลุ่มราษฎรทราบและมีความพึงพอใจ จึงได้เดินทางกลับภูมิลำเนา
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ  นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษคะแนนโหวต :