ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน การติดตั้งป้ายอาคารหลังติดตั้งป้ายเสร็จพบปัญหาน้ำรั่วเข้าอาคารเป็นเหตุให้เกิดคราบสนิม

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 30 วันที่  18 สิงหาคม 2564
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน การติดตั้งป้ายอาคารหลังติดตั้งป้ายเสร็จพบปัญหาน้ำรั่วเข้าอาคารเป็นเหตุให้เกิดคราบสนิม

1. ความเป็นมา   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี นายนพวิทย์ สุระศรีพัฒน์ ได้ว่าจ้างร้านดีเลิศงานป้าย ให้ทำการติดตั้งป้ายอาคาร WINNER FURNITURE และป้ายอาคาร KING FURNITURE  ของบริษัท คิงส์วัสดุ โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด รวมเป็นเงินจำนวน 135,000 บาท หลังติดตั้งป้ายเสร็จ ปรากฏว่า พบปัญหาน้ำรั่วเข้าอาคารเป็นเหตุให้เกิดคราบสนิมและงานสีป้ายมีลักษณะซีดจางซึ่งเวลาผ่านไปเพียง 2 - 3 เดือน ผู้ร้องจึงอยากให้ทางร้านดีเลิศงานป้ายเข้ามาทำการแก้ไข
2. ผลการดำเนินงาน วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยคู่กรณี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    - ผู้ร้องฯและร้านดีเลิศงานป้าย(ผู้ถูกร้อง) ได้ทำการตกลงกันว่า ผู้ร้องจะรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยสีรองพื้น 3 GL สีจริง 4 GL และถังสีแลคเกอร์ 3 GL โดยให้ทางร้านดีเลิศงานป้าย เป็นผู้รับผิดชอบด้านช่างพร้อมวัสดุอุปกรณ์บางส่วน โดยได้ตกลงระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และรับประกันงานสีเป็นระยะเวลา 10 เดือน ผู้ร้องรับทราบและพอใจ จึงขอยุติเรื่องร้องเรียนในชั้น สคบ.จังหวัดศรีสะเกษ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ  นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษคะแนนโหวต :