จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 

ความเป็นมา 
          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ลงพื้นที่วัดบ้านบก ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเนื่องจากประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการรถบรรทุกดินวิ่งผ่านเขตชุมชน ส่งผลให้เกิดการชำรุดของถนน เกิดมลพิษทางฝุ่นละออง เสียงดัง และเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนในชุมชน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน เพื่อหาทางออกร่วมกัน 
ผลการดำเนินงาน  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้บูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้
     1. ให้ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน วิ่งบรรทุกดินช่วงกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
     2. ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกดินแก้ไขปัญหาเสียงดังจากท่อไอเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  
     3. ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกดินกำกับดูแลน้ำหนักในการบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและมีผ้าคลุมทุกคันเพื่อป้องกันดินร่วงหล่นบนพื้นถนน
     4. เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน ต้องฉีดน้ำที่ถนนวันละ 3 เวลา เช้า เที่ยง เย็น และทำการล้างถนนให้สะอาดไม่ให้เกิดดินเลน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
     5. ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน ต้องกำกับดูแลให้รถบรรทุกดิน จำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตชุมชน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมกันออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการรถบรรทุกดินเพื่อรับทราบข้อตกลงดังกล่าวและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบต่อการดำรงชีพและการใช้ชีวิตของประชาชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
     ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ
     นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar