จังหวัดศรีสะเกษ การสุ่มตรวจหาสารเสพติด


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การสุ่มตรวจหาสารเสพติด

ความเป็นมา  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สั่งการให้ดำเนินการตรวจปัสสาวะข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษทุกคน ภายใต้นโยบาย “กวาดบ้าน ก่อนกวาดล้าง” โดยกรณีดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ภายใต้เจตนารมณ์เพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดทุกรูปแบบ และก่อนที่จะดำเนินการเรื่องยาเสพติด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ และไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 
ผลการดำเนินงาน   การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดข้าราชการ โดยได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คน ผลจากการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดขณะนี้ทุกพื้นที่มีการเฝ้าระวัง
การกระทำความผิดทุกรูปแบบ ซึ่งหากมีการจับกุมให้เร่งทำการขยายผลทันที รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมสรรพกำลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ช่องทางการเเจ้งเบาะเเส และสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์ดำรงธรรมสีขาว ที่มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 100% และพร้อมให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสด้านยาเสพติด 
ประโยชน์ที่ได้รับ    ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ    นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 
 คะแนนโหวต :