จังหวัดศรีสะเกษ  การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

ความเป็นมา   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้สั่งการให้สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่สื่อสารสร้างการรับรู้ แก่พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งจำหน่ายสินค้า และกระทงชนิดต่าง ๆ ในบริเวณงานเทศกาลลอยกระทงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า ร้านส่วนใหญ่มีการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง เปลือกข้าวโพด ขนมสำหรับสัตว์ เป็นต้น ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนและไม่มีร้านใดจำหน่ายดอกไม้เพลิงหรือประทัด ซึ่งผู้จำหน่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ก่อนที่มีการจัดงานฯ
ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ


 คะแนนโหวต :