จังหวัดเลย  แก้ไขปัญหากลิ่นจากกระบวนการแปรรูปยางพารา 


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดเลย  ปัญหากลิ่นจากกระบวนการแปรรูปยางพารา 

ความเป็นมา     วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายณฐพงษ์ วงศ์สง่า หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นจากกระบวนการแปรรูปยางพาราในเขตพื้นที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย ปลัดอำเภอนาด้วง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการดำเนินงาน     ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
     1. กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งผลการลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการ ของบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลยและบริษัท เซรีโค รับเบอร์ (ประเทศไทย) พบว่า โรงงานทั้ง 2 แห่ง มีค่าความเข้มกลิ่นไม่เป็นไป ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง
     2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้มีคำสั่งให้โรงงานทั้ง ๒ แห่ง แก้ไขปรับปรุงโรงงานโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน (ครบกำหนด 15 กรกฎาคม 2565) แล้วแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยทราบ เพื่อจะได้รายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ ให้มาเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นอีกครั้งหลังจากที่มีการปรับปรุงโรงงาน
     3. ให้อำเภอนาด้วงและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ร่วมกันลงพื้นที่ประเมิน และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรในช่วงนี้ พร้อมทั้งสรุป และรายงานให้จังหวัดเลยทราบ
     4. ให้โรงงานฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานภายในโรงงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงานฯ รัศมี 1 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ
โรงงานฯ รัศมี 2 - 5 กิโลเมตร 2 ปี/ครั้ง โดยหน่วยตรวจจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ประโยชน์ที่ได้รับ   ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ    ว่าที่ร้อยตรี เกริก กมลานนท์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยคะแนนโหวต :