ประวัติความเป็นมา สวท.มุกดาหาร
 
 
 
 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร

"สวท.มุกดาหาร"

       สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงในส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง หน่วยงานของรัฐกับประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทย สถานีวิทยุจึงมีความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย

เริ่มก่อตั้ง สวท.มุกดาหาร

       วันที่ 9 มิถุนายน 2526 ก่อสร้าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ระบบ เอ.เอ็ม.ตามโครงการขยายเขตบริการของ กรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน 1,300,000 บาท ส่งกระจายเสียงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2526 ความถี่ 549 กิโลเฮิร์ซ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์      

วันที่ 29 กันยายน 2534 ได้รับงบประมาณแปรญัตติของ ส.ส.เฉลิมยศ แสนวิเศษ ก่อสร้าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ระบบ เอฟ.เอ็ม. วงเงิน 12,577,344 บาท ในพื้นที่ 16 ไร่ เสาอากาศ สูง 100 เมตร วันที่ 29 กันยายน 2535 ส่งกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 99.25 เมกกะเฮิร์ซ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์วันที่  3  ธันวาคม 2537 พิธีเปิดการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร จึงกำหนดให้วันที่ 29 ธันวาคม 2526 เป็นวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารต่อมาได้รับงบประมาณพัฒนาปรับปรุงห้องส่ง ห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์ในห้องส่ง ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลมุกดาหาร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระบบ เอฟ.เอ็ม 99.25 เมกกะเฮิร์ช  ด้วยวงเงินงบประมาณ 6,800,000.-บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อติดตั้งเครื่องส่งใหม่ทดแทนเครื่องส่งเดิมแล้วเสร็จพร้อมออกอากาศ   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้การส่งกระจายเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการบริหารและอำนวยการผลิตรายการและข่าว ของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร (ว่าที่ ร.ต. กิติวรรณ มณีล้ำ) พร้อมด้วยบุคคลากรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กร จำนวน 17 คน รวมเป็น 18 คน ดำเนินการสนับสนุนตามภาระกิจความรับผิดชอบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงและครอบคลุมพี่น้องประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

 วิสัยทัศน์

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร  

องค์กรหลักที่เป็นเลิศ ด้านการกระจายเสียงและสื่อสารมวลชนมืออาชีพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน

 พันธกิจ

เผยแพร่นโยบายของรัฐ ความรู้ และข่าวสาร

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สร้างความพึงพอใจในการรับฟังและเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนคนพิการ และคนด้อยโอกาส


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar