รัฐบาลเชิญชวนประชาชนผู้มีอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ สมัครร่วม กอช.

          ครม. รับทราบรายงานประจำปี 2565 และแผนงานของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หลังจากสิ้นปี 2565 กอช. มีสมาชิก 2.516 ล้านคน จากปีก่อน จำนวน 2.495 ล้านคน และมีเงินกองทุน 11,668 ล้านบาท สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2566 กอช. มีเป้าหมายดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) เป้าหมายเพิ่มจำนวนสมาชิก ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่สมาชิก นำเทคโนโลยียกระดับการให้บริการสมาชิก โดย กอช. คาดการณ์จำนวนสมาชิกและกรอบวงเงินการดำเนินงานระยะ 3 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
          •    ปี 2567 คาดว่าจะมีจำนวนสมาชิก 2.64 ล้านคน  กรอบวงเงินงบประมาณ 1,513 ล้านบาท 
          •    ปี 2568 คาดว่าจะมีจำนวนสมาชิก 2.70 ล้านคน กรอบวงเงินงบประมาณ 1,553 ล้านบาท 
          •    ปี 2569 คาดว่าจะมีจำนวนสมาชิก 2.76 ล้านคน ด้วยกรอบวงเงินงบประมาณ 1,592 ล้านบาท
ออม กอช. อีกทางเลือกสู่ “สังคมการออม” 
            ด้วยรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของสังคมสู่วัยที่จะมีคนชราเพิ่มขึ้น แรงงานลดลง อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจเรื้อรัง จึงได้จัดตั้งระบบการออมเงินทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจขึ้น อาทิ กอช. ระบบการออมภาคสมัครใจซึ่งเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตหลังเกษียณของคนไทย ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันในทุกกลุ่มอาชีพ สำหรับ “กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)”  
ตอบโจทย์แรงงานนอกระบบ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ต้องมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี ไม่มีสวัสดิการบำนาญ หรือสวัสดิการใด ๆ จากรัฐ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยในการเป็นสมาชิกนั้นสามารถส่งเงินสะสมเพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปีได้ โดยส่งเงินออมเป็นรายเดือน เริ่มออมขั้นต่ำ 50 บาท/ครั้ง สูงสุด 30,000 บาท/ปี โดยสวัสดิการเป็นเงินสบทบจากรัฐบาลเพิ่มอีกด้วย ซึ่งสูงสุดถึง 100% ตามช่วงอายุ ดังนี้
          • ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐจ่ายเงินสบทบให้ 50% ของเงินฝากสะสม แต่ไม่เกินปีละ 1,800 บาท
          • ช่วงอายุ >30 - 50 ปี รัฐจ่ายเงินสมทบให้ 80% ของเงินฝากสะสม แต่ไม่เกินปีละ 1,800 บาท
          • ช่วงอายุ >50 - 60 ปี รัฐจ่ายเงินสมทบให้ 100% ของเงินฝากสะสม แต่ไม่เกินปีละ 1,800 บาท
          • อายุ 60 ปีขึ้นไป รับเงินบำนาญรายเดือนจาก กอช. ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  (ขั้นต่ำขึ้นอยู่กับระยะเวลาการออม)
          • ดอกผลจากการลงทุน ที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือนของ 7 ธนาคาร
          • โอกาสได้รับบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต
          โดยสมาชิก กอช. ยังสามารถนำเงินออมในแต่ละปีไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ปี รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อมีเงินออมไว้ใช้ระยะยาว โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nsf.or.th, แอปพลิเคชัน กอช. หรือ ไลน์ กอช. @nsf.th. 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar