ขยายเวลาคนต่างด้าว 4 สัญชาติ อยู่ในไทยและทำงานได้ถึง 30 กันยายน 2566

          การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ครม. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลัง 31 กรกฎาคม 2566 โดยอนุมัติเห็นชอบในหลักการ
ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ
        1. คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (ฉบับที่ ..) อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ประกอบด้วย คนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา/ลาว/เมียนมา/และเวียดนาม) ที่มี
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุหรือหมดอายุ และมีรอยตราประทับ ซึ่งการอนุญาตทำงานหรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย เช่น
กรณีคนต่างด้าวออกจากนายจ้างรายเดิมแล้วไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือกรณีไม่สามารถทำงานต่อไปได้ เนื่องจากดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา
ไม่ครบทุกขั้นตอน, คนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา/ลาว/เมียนมา/และเวียดนาม) ที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและมีรอยตราประทับ โดยระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (Over Stay), คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา/ลาว/และเมียนมา) ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
สิ้นสุด และทำงานอยู่กับนายจ้างก่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
        2. คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (ฉบับที่ ..) เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
ทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ประกอบด้วย เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางาน
ภายในวันที่ 31 ก.ค.66 แล้ว ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อสนับสนุนนายจ้าง และสถานประกอบการสามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะ
ถูกต้องตามกฎหมายทำงานต่อไป
         จากข้อมูลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ของกระทรวงแรงงานพบว่า มีนายจ้างยื่นบัญชีเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (5 ก.ค.66) ประมาณ 417,261 คน ซึ่งหากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วคนต่างด้าวดังกล่าวจะกลายเป็นคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกกฎหมาย ไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรหรือทำงาน
ต่อไปได้ และนายจ้างหรือสถานประกอบการยังคงจ้างงานคนต่างด้าวดังกล่าว อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้
         การเสนอร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ แก้ไขมติ ครม. (5 ก.ค.66) แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลัง 31 ก.ค.66 ให้สามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย
ทำงานต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 66 นี้ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ คาดว่าสามารถครอบ คลุมช่วงเวลาได้รัฐบาลใหม่เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายด้วย
สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว พม่า/กัมพูชา/ลาว/เวียดนาม ที่ลงทะเบียนได้ คือ แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน บัตรชมพู
มีเอกสารครบทุกอย่าง (พาสปอร์ต/วีซ่าทำงาน/ใบอนุญาตทำงาน/บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือนายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก กรณีคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุและมี
รอยตราประทับทุกกรณี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar