ผู้ว่าฯมุกดาหาร จับมือแม่บ้านมหาดไทย นำส่วนราชการร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคีทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหน่วยงานราชการ สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอ และส่วนราชการการ ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคีทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มี การเสาวนา การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรและถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยมี พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร “พระวิฑูรวชิรโมลี ”รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารร่วมเสวนา พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
จัดกิจกรรม “ เอามื้อสามัคคีทำความดีเฉลิมพระเกียรติ “เนื่องในวันชาติวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้ให้เห็นแนวคิดการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง โดยใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีการปรุงดินด้วยธาตุอาหารครบถ้วนทำให้พืชเจริญเติบโตดีและพืชผักมีรสชาติอร่อย สมารถควบคุมการเจริญเติบโต กำหนดวันเวลาเก็บผลผิตได้แน่นอน และแปลงต้นแบบทำให้ประชาชนที่สนใจนำไปประกอบอาชีพหรือปลูกไว้รับประทานได้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การปลูกผักในโรงเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออยากให้เป็นแรงบันดาลใจและให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้และสามารถนำไปทำได้ง่าย ตามสูตรที่ได้ศึกษามาแล้ว ทั้งการเพาะเมล็ด ต้นกล้า การเตรียมดิน การปลูก จนถึงระยะเก็บเกี่ยว 
"มีการปรุงดินให้อร่อยโดยวัดค่า PHที่เหมาะสมและใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทำเองทำให้พืชมีการเจริญเติบโตด้วยสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทำให้พืชผักกรอบอร่อย “
หลังจากการเสาวนา การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรและถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการและเครือข่ายโคกหนองนา ร่วมกันเกี่ยวข้าว “นาหลังจวน” ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกในการสืบสานรักษาต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความรู้รักสามัคคีในหน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย ให้เหนียวแน่น 


 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar